Játékszabályzat

Venison Gusto Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

A Venison Gusto Kft. (1024 Budapest Margit körút 29/a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges a Venison Gusto Kft. által, üzemeltetett Facebook/Instagram oldalon feltett kérdére a helyes válasz megadása. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A Játék 2021.04.27-én 09:00 órakor indul, és 2021.04.30-án végződik.
Egy Játékos az adott időszakban egyszer vehet részt a játékban. Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy ha nem felnek meg a fent feltüntetett kritériumoknak nem vesznek részt a sorsoláson.
A Játékban összesen 1 nyertest sorsolunk, nyereménye 1 db, azaz egy darab Venison Gusto termék.
A nyeremények sorsolására (2021.05.01.) kerül sor. A Szervező a nyertest az adott napon a Facebook felületén értesíti. A Szervező az ajándékot postai úton juttatja el a nyerteshez. A Szervező a nyeremény sorsoláson összesen egy nyertest, és egy (1) tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy nem jelentkezik.
A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására lehetőleg azon a héten, de legkésőbb a sorsolást követő 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt ajátékost aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező Venison Gusto Kft dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, valamint további, a Szervező által meghirdetett promócióhoz, minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Venison Gusto Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok és a GDPR rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Venison Gusto Kft. 1024 Budapest Margit körút 29/a vagy a következő e-mail címen: info@venisongusto.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő Tnt Express Hungary Kft , a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Venison Gusto Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021.01. 01.
Venison Gusto Kft.
Szervező